Một khi đã lấy nhau con cá linh cái không bao giờ rời xa con cá linh đực

“Một khi đã lấy nhau, con cá linh cái không bao giờ rời xa con cá linh đực. Vì vậy, mắc lưới, đực cái cùng mắc; chui vô miệng đáy, đực cái cùng chui… Sống cùng sống quay về cố hương, chết cùng chết nơi đất khách”
“Con người đợi nó trở về nhà sau cuộc rong chơi, rồi hè nhau bắt, hè nhau tàn sát…
Người âu yếm nhau trên cái chết trắng của cá linh…
Cá linh vợ hỏi cá linh chồng: “Vậy, mình linh chỗ nào?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *